Választás Kínában

2022-02-25 10:38:59

Hamarosan sor kerül a kínai t?rvényhozás, vagyis az Országos Népi Gy?lés (ONGY) éves ülésére, amelyet megel?z?en kezdi meg munkáját a Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület (KNPTT) éves ülésszaka. A Kínai Népk?ztársaság 13. Népi Gy?lésének ?t?dik ülésszaka 2022. március 5-én kezdi meg munkáját Pekingben; míg a KNPTT 13. Országos Bizottsága ?t?dik ülésszakát fogja tartani. E rendszeresen visszatér? két fontos belpolitikai eseményt nevezik Kínában ?két ülésnek”.

A kínai alkotmány szerint a két ülés ?sszehívásának jelent?sége az, hogy ?sszegy?jtse és rendszerezze azokat az információkat és igényeket, amelyeket a képvisel?k, illetve tagok ?sszegy?jt?ttek az emberekt?l, és a nyilvánosság el?tt továbbítsák azokat a legfels?bb vezetés számára. A két ülés résztvev?i a választók t?bbségének érdekeit, azok véleményét és igényeit képviselik a két ülés során. A helyi szint? népi gy?léseket és a KNPTT konferenciáit minden évben az országos ülésszak el?tt tartják meg.

Az Országos Népi Gy?lés valamennyi képvisel?jét demokratikus választáson választják, k?zvetlen és k?zvetett választással a kínai választójogi t?rvény vonatkozó rendelkezései szerint.

A k?zvetlen választás azt jelenti, hogy a népi gy?lés képvisel?it a választókerület választói k?zvetlenül választják meg. A megyei (beleértve a megyéket, az autonóm megyéket, a k?rzetekre nem tagolt városokat és a k?zségi k?rzeteket), valamint az alacsonyabb szint? népgy?lések képvisel?it (beleértve a kis településeket, a nemzetiségi k?zségeket és a járásokat) k?zvetlen választással választják. A konkrét módszer az, hogy a megyei és k?zségi szint? k?zigazgatási régiókat t?bb választókerületre osztják fel, és a választókerületek választópolgárai k?zvetlenül szavaznak a népi gy?lés képvisel?ire. A választópolgárok k?zvetlen szavazással t?rtén? képvisel?választásának ez a módja tehát k?zvetlen választásnak nevezhet?.

A k?zvetett választás azt jelenti, hogy a népi gy?lés képvisel?it a szintben alatta lév? népi gy?lés választja meg. Az Országos Népi Gy?lés képvisel?it, a tartományi (ideértve a tartományokat, az autonóm régiókat és a k?zvetlen k?zponti kormányzati irányítás alá tartozó városokat), valamint a kerületekre és autonóm prefekturára osztott városok népi gy?lésének képvisel?it k?zvetett választással választják. Mivel a választójogot a népi gy?lés képvisel?i gyakorolják, a választott képvisel?ket egy vagy t?bb réteg választja el a választópolgároktól, így ez a módszer k?zvetett választásnak felel meg.

Kínában jelenleg tehát a k?zvetlen és k?zvetett választások kombinációját alkalmazzák a népi gy?lések képvisel?inek megválasztására minden szinten. Ez megfelel Kína gazdasági és társadalmi fejl?dési szakaszának, el?segíti az ország stabilitását és korszer?sítését. Vagyis annak oka, hogy Kína miért nem tudja érvényesíteni az ?sszes képvisel? esetében a k?zvetlen választást minden szinten, az ország jelenlegi sajátos viszonyaiban keresend?. A k?zvetlen és a k?zvetett választás jelenleg is alkalmazott kombinációja hosszú ideje érvényesül az országban. Kína gazdasági, politikai, kulturális és társadalmi fejl?désével és az emberek széles t?megeinek demokratikus tudatának javulásával azonban fokozatosan b?vül a k?zvetlen választások k?re. Az ország a szocialista demokrácia építését lépésr?l lépésre igyekszik el?mozdítani.

Xie Wenyu (Hszie Ven-jü) ügyvéd, a Harbin városi népi gy?lés képvisel?je ezzel kapcsolatban elmondta:

?A népi gy?lés rendszere a szocialista állami berendezkedés fontos része, kínai jellegzetességekkel. Az Országos Népi Gy?lés képvisel?i a nép k?zül kerülnek ki, a népet képviselik, a népet szolgálják, és fontos szerepet t?ltenek be a népi demokrácia fejlesztésében. A népi gy?lés rendszere az intézményi garancia arra, hogy egyensúlyt teremtsünk Kína társadalmi és politikai stabilitása és politikai képviselet k?z?tt.”

Az utolsó választásokon országszerte t?bb mint 900 millió szavazó adta le voksát a megyei és k?zségi népi gy?lési választáson, és t?bb mint 2,5 millió megyei és települési szint? képvisel?t választottak meg k?zvetlenül. Ennek alapján választották meg az új megyei és települési szint? államhatalmi szervezetek vezet?it. A választás t?bb mint 2850 megyét (városokat, kerületeket) és t?bb mint 32 000 k?zséget érintett országszerte. A kínai belpolitika jelent?s eseménye volt ez.

A választási t?rvény szerint a 18. életévüket bet?lt?tt kínai állampolgárok rendelkeznek szavazati joggal és indulhatnak a választásokon. Függetlenül etnikai hovatartozásuktól, nemükt?l, foglalkozásuktól, családi hátterükt?l, vallási meggy?z?désükt?l, iskolai végzettségükt?l, vagyoni helyzetükt?l. Kivételt képeznek azok, akiket t?rvényesen megfosztottak politikai jogaiktól.

Az álamtanács (kormány) tájékoztatási irodája által kiadott ?Jog a fejl?déshez: Kína filozófiája, gyakorlata és hozzájárulása” cím? fehér k?nyv szerint a 13. Országos Népi Gy?lés megválasztott 2980 képvisel?je k?z?tt 468 munkás és gazdálkodó van, az ?sszes képvisel? k?z?tt 742 n?, vagyis 24,9%-ot tesznek ki. Az etnikai kisebbségeknek 438 képvisel?je van, ami a teljes képvisel?i létszám 14,70%-a.

Xie Wenyu ügyvéd, képvisel? a választásról még elmondta:

?Képvisel?inket kül?nb?z? a népgazdaság kül?nb?z? szektoraiból választották. A végs? cél az, hogy a nép saját véleményét és igényeit megismertessük az illetékes vezet? szervekkel.”

A kínai népképviseleti rendszer reformja nem fejez?d?tt be, a részletek t?kéletesítésén folyamatosan dolgoznak. A választásokról például mikroanimáció készült, valamint t?bb promóciós videót és TV-játékfilmet is forgattak az alulról építkez? képviseleti demokráciáról és a feladataikat végz? képvisel?kr?l. Az új média, mint például a WeChat kommunikációs platform, ugyancsak kiveszik részüket a demokratikus intézmények kiszélesítésére t?rekvés folyamatából.


狂野欧美性猛交XXXX,精品国产乱码久久久久久,狠狠躁夜夜躁人人爽天天不,国产男女无遮挡猛进猛出
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>|